498 - Valley Heights

Buxa marih gabat-agleh kusaq-esseri Exxa 2

Change Language / Cambiar idioma / Thay đổi ngôn ngữ / ဘာသာစကား ကိုပောငးပ / Badilisha Lugha / تغيير اللغة / 更改语言 / 언어 변경 / ປ່ຽນພາສາ / Sprache wechseln / Korsi af

Errors: can't be blank Errors: must exist

Ku magan ku barittoh buxa meex:

Afkanitte: Afkanitte: ku magan ku baxih aw xayloh barittoh buxa nagay baxxaqisa gacsa door. Canka radittey ku xaylo aw buxah marat axawle matabisna. Koo wagsiise sinnim edde tankaa tekkek ku magan faarigih kah tet cab. Ta oyti sin baritto buxal barteenit xaleynah gabat assagolli maqarroowuh kaxxa cato allele.
A barittoh buxal baxsale barittoh ayfaf (IEP, IFSP) geya baxa maay lito?
Nagay Sadah Sadah Masadaay Maqokla Qoklah Nagay Qoklah Abinah Mayan
Baritto buxah mari(saqolti, barseeniti, fayu-aba, maktab-taama abeenit) yi buxah mara arcibisaanah.
Baritto buxah mari yi buxaa ke yi baxih inna yafhimoonuh yi maglab faxaanah.
A barittoh buxal yibaxi meqe xagraa kee caddi geyaamih kibal liyo.
Baritto buxah mari yi buxah mari leh yan lago baxsah caddi abaanah. .
Nagay Sadah Sadah Masadaay Maqokla Qoklah Nagay Qoklah Abinah Mayan
Tamaatu wayta tekkoo kee baritto buxah mara luk mannal angoorowu xiqam naharal elle yoo yaysixxigeenih.
Baritto buxah mari yolluk anu faxa afataay tonnah kaadu sahlik afhimu xiqa qangoorut antifiquk yot yangoorowen.
Barseenit yi baxi maca bartam meqennal yoo taysixxige.
Barseenit yi baxak baritto gexsit meqennal sahlik elle afhimu xiqa gurral yoo taysixxige.
Barseenit yot tangooroweeh yi baxak kulsale gambi yoh warsaanah.
Nagay Sadah Sadah Masadaay Maqokla Qoklah Nagay Qoklah Abinah Mayan
Yi baxak baritto gexsitih oyta sahlik geyam duudah (aqayyaare, agdabay, mamaata lowsis).
Baritto buxa yi baxah barittoh qokoluh buxah addal maca abam faxximtaamal meqe oyta yoh yaceen.
Daffeynah udduura yoo kee barseenit yi baxih qakuu kee kulsa wagitttaamal meqe oyta ittat tabatabisna.
Barseenit yi baxa cankaa kee barittoh caddol inkih qokoltah.
Nagay Sadah Sadah Masadaay Maqokla Qoklah Nagay Qoklah Abinah Mayan
Baritto buxah mari yi baxak barittooy, ayyuntiino kee misinkica nagayna wagittaamal liyoh an bohoy keenit tabsuh yoo aydukumsaanah.
Baritto buxah mari yi baxih fayxi wagittaamih margaqal wakliiti intit yoo abaluk yollih malsan.
Baritto buxah miraaciini inkih tan barteenitih fayxi wagittaamal meqe margaqa beyaanamal kibal keenil liyoh.
Baritto buxah pooliisiiy, taddiiraa kee milaagi waadol inni lofto xayyosaamih saami liyoh.
Nagay Sadah Sadah Masadaay Maqokla Qoklah Nagay Qoklah Abinah Mayan
Baritto buxa taamaa kee ayyuntiinoh xisoosal luk cattiimak barteenitik bartiyya yaysaaseenih (meqem kaban saamitteey, baaxooxa safaraay, qibni yaabitteey, cagay kee baritto alfimtek sari taddiiraari).
Taamaa kee ayyuntiinoh xisoosa luk cattiimaanam yi baxak mabla baar kee ayyuntiino caagiidah gabah assagollah catole.
The school helps families connect with needed community resources and supports. Baritto buxa buxa mari faxximta ayyunti gaddaa kee qokol geyuh cattah.

Buxa marih gabat-agleh kusaq-esser faktem baritto buxah miraaciinu kinnuk kah faxximtem baritto buxak buxa marih gabat agleh abbinos wagittaamal massos faxxam baxisak aaxaguk massoosana gid kinni. Canka radittey ku xaylo aw buxah marat axawle matabisna. Buxa marih gabat-agleh kusaq-esser wagsiisak tan esseritte ku barittoh buxah miraaciino fan afkan kak abaanam duudumtah. Aw kaadu agaumer@ku.edu.